2013
   
   
Музей по история на физическите науки

ЯНУАРИ 2013

Отчетно събрание на Софийски клон на Съюза на физиците в България
Аудитория A301, Физически факултет, бул. Дж. Баучер № 5
10:00 часа в събота на 19 януари 2013

Дневен ред:
1) Отчет на ревизионната комисия
2) Събиране на членски внос за 2013
3) Отчет за дейността на Софийски клон на Съюза на физиците в България
4) Привличане на нови колеги за работа в Софийски клон
5) Предложения за теми на предстоящия конгрес по физически науки
6) С какво още се занимават физиците
7) Форум за проблемите на физиката и науката в България на тема "Финансирането на българската наука и българското обществено мнение"


МАРТ 2013

    Под председателството на д-р Стефан Балабанов Клубът на физика проведе пролетно - мартенско събрание на 22 март (петък) от 17.00 часа в Института по физика на твърдото тяло при БАН в зала 200. Дневният ред на срещата включваше: 1) Запознаване с изследванията на млади жени - учени от ИФТТ-БАН. За работата си по темата "Приложение на свърхпроводима керамика като добавка към Ni/Zn акумулаторни батерии", наградена на три най-престижни конкурса у нас през 2012 г. докладваха доц.д-р Ангелина Стоянова-Иванова и гл.ас.д-р Станимира Терзиева.
2) Кратък отчет на Клуба на физика за 2012 г. представи председателят на клуба д-р Стефан Балабанов.
3) Мартенско парти с видео-прожекции.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА
4% ВСЕЛЕНА
    Филмът документира началото на българското участие в най-големия експеримент - откриването на „Божествената частица” в Европейския Център за ядрени изследвания (ЦЕРН). Срещата е организирана от Съюзът на физиците в България, катедра „Физика” към Минно–геоложкия университет в София и продуцентска къща „ВИЗЗАРГ” и „ДИДО” филм в зала 303 „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” на Минно-геоложкия университет в София на 27.03 2013 г. (сряда) от 15.00 часа с участието на доц. Леандър Литов - ръководител на българския екип в ЦЕРН и създателите на филма, работили на 100 м. под земята при Големият адронен ускорител (Large Hadron Collider или просто LHC).


АПРИЛ 2013

ИЗЛОЖБА

    “Холограми на съкровищата от Тракийската гробница при с. Мезек” във фоайето на Българска Академия на Науките – Централно управление 19-21 април 2013 г.


ЮНИ 2013

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА


Проф. дфн Никола Балабанов и Пенка Лазарова представят новата си книга за живота на проф. д-р Елисавета Карамихайлова в салона на Българска Академия на Науките – Централно управление
10 юни 2013 г. от 16 часа


ЮЛИ 2013

Юлска лектория
Съвременни проблеми на физиката и естествените науки
Софийски клон на Съюза на физиците в България
Аудитория „Проф. Карамихайлова” А-315, Физически факултет, Софийски университет
2 - 5 юли 2013 г.

Програма: вторник 2 юли 2013 г.
09:00 Сингулярна оптика? Това е нещо просто, проф. дфн Александър Драйшу, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 Ядрена физика и общество, доц. д-р Димитър Балабански, ИЯИЯЕ, БАН
11:00 Лабораторна техника за опити и упражнения по физика и естествени науки, доц. д-р Виктор Иванов, Издателство „Просвета”

Програма: сряда 3 юли 2013 г.
09:00 Физика на окото, проф. дфн Асен Пашов, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 Наука за биоразнообразието – що е то?, проф. дбн Бойко Георгиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
11:00 Посещение на лабораторията по атомна физика A-319: 1) Измерване на скоростта на светлината с аптекарски везни; 2) Измерване на заряда на електрона и константата на Болцман с бюджет под 137$, достъпен за кабинетите по физика в училищата; 3) Задачата за зареждане на кондензатори от 8-ми юни 2013 г. и “премията на Зомерфелд” ћc/e2 лв. Тодор Мишонов, Васил Йорданов и Васил Гурев, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

Програма: четвъртък 4 юли 2013 г.
09:00 Ядрена физика – ядрена структура, доц. д-р Георги Райновски, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 Физиката на елементарните частици и ускорителя LHC в ЦЕРН, гл. ас. д-р Борислав Павлов, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
11:00 Закон за действие на масите в химичната термодинамика, проф. дхн Борислав Тошев, Химически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”


СЕПТЕМВРИ 2013

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
41 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
25-29 септември 2013, София
Информация

    ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: акад. Александър Петров – председател на СФБ
Зам. Председатели: проф. дфн Иван Йотов Лалов - зам-председател на СФБ
ст.н.с. дфн Анна Иванова Георгиева - зам-председател на СФБ
доц. д-р Теменужка Атанасова Йовчева - зам-председател на СФБ
Главен Секретар: проф. дфн Тодор Мишонов - председател на Софийския клон на СФБ
Секретари: проф. дфн Николай Тончев, доц. д-р Олег Йорданов
Членове: УС на СФБ, ръководства на факултети, катедри и институти, представители на министерства и фирми, чуждестранни членове

СЕКЦИИ

Проблеми на образованието по физика
Ученическа сесия
проф. дфн И. Лалов
П. Лазарова
02 81 61 462
02 943 55 61; 0887 853 234
Ролята на физическите науки за иновациите и индустрията в България
Физика и енергия
доц. П. Витанов
доц. Д. Балабански
875 40 16, 979 59 45
02 979-5560
Физика на ядрото и елементарните частици проф. А. Георгиева 02 979 56 25; 0889 518 585
Физика на кондензираното състояние, нови материали, криогенна физика, нанофизика проф. дфн Н. Тончев 02 979 57 02
Радиофизика, електроника и квантова електроника проф. дфн Ал. Драйшу 02 81 61 611
Физическа оптика, оптически методи, оптоелектроника, фотоника чл. кор. П. Атанасов 02 979 58 61
Физика на земята, атмосферата и космоса проф. Н. Милошев 02 971 26 77
Астрономия и астрофизика доц. д-р В. Голев
(проф. Д. Кюркчиева)
02 81 61 870
02 866 23 24
Физика на живата материя
Физика в медицината
акад. Ал. Петров
доц. д-р В. Тодоров
02 875 80 61, 02 979 57 57
02 852 63 42, 0889 052 955
Теоретична физика проф. дфн Т. Мишонов 02 81 61 653, 0886 331 693

Резолюция

ДОКЛАДИ

 1. И. Лалов, Мястото на оптиката в история на физиката, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 9-15

 2. И. Лалов, Проблеми и задачи пред образованието по физика в средните училища и университетите, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 16-23

 3. М. Гайдарова, Формиране на природонаучна грамотност в обучението по физика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 24-30

 4. П. Савов, Ю. Илчева, Проект за повишаване на качеството на университетското обучение по обща физика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 31-37

 5. Е. Писанова, Ж. Райкова, Идея за въвеждане на основни понятия на квантовата информация в обучението по физика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 38-41

 6. А. Виранева, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 42-45

 7. Х. Попов, Междупредметна връзка физика биология йерархична класификация на фундаменталните частици, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 49-54

 8. В. Хаджимитова, Реформата в средното образование и връзката й с обучението по физика в медицинските университети, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 55-59

 9. И. Коцева, Вероятностни модели при оценяване на постиженията на учениците при обучението по физика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 60-65

 10. В. Тодоров, Физиката и обучението по биология в горния курс на гимназиалното образование, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 66-70

 11. А. Кюлджиев, Извънкласните изследователски задачи, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 71-74

 12. Б. Христова, Проектобазирано обучение по физика и природни науки чрез интегрираното езиково обучение и ИКТ, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 75-78

 13. Н. Димитрова, Оценяване на природонаучна компетентност чрез портфолио, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 79-82

 14. В. Димова, Образованието по физика изградено върху ценности - необходимо условие за добри учебни постижения, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 83-87

 15. Д. Фотева, Ултразвукът и левитацията на течни лекарствени форми, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 88-89

 16. Е. Желева, Интелектуалните карти в процеса на решаване на физични задачи, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 90-94

 17. Е. Стойновска, Възможност за използване на PowerPoint презентации в обучението по физика в средното училище, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 95-98

 18. Г. Малчев, Формиране на познавателни умения у учениците при изучаване на електромагнитните явления в 9 клас, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 99-102

 19. И. Касабова-Димитрова, Някои проблеми на обучението по физика и астрономия в 7 средно общообразователно училище "Свети Седмочисленици", Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 103-106

 20. И. Касабова-Димитрова, Празниците на физиката и честванията - съществен елемент за популяризиране постиженията на учениците в 7 СОУ "Свети Седмочисленици" по физика и астрономия, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 107-110

 21. Р. Василева, Автодидактичните игри в обучението по физика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 111-114

 22. Р. Рангелова, Бинарните уроци - начин за активизиране и мотивиране на учениците, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 115-118

 23. Р. Рангелова, Физиката и гражданското образование, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 119-122

 24. М. Маврова, Към науката с игри, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 123-126

 25. Д. Марчев, В. Радева, Б. Борисов, Добри практики в обучението по природни науки основано на метода на проучване, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 127-132

 26. С. Дяковска, Относно някои възможности за приложение на елементи при проблемното обучение по физика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 133-135

 27. Т. Стефанова, Проектно ориентирана образователна среда за формиране на естествено научна картина на света чрез обучението по физически науки, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 136-139

 28. Х. Петрова, За формирането на природонаучна грамотност в обучението по физика и другите природни науки в средното училище, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 140-143

 29. Х. Петрова, Схема за активно учене при изучаване на електростатика в 9 клас, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 144-147

 30. Ц. Христова, Използване на методи на изследвания (IBSE) за подобряване на образованието по физика и астрономия, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 148-151

 31. Ю. Илчева, Обучението по физика като градивен елемент на MYP, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 152-155

 32. Ю. Илчева, Учебно портфолио на темата "Окото като оптичен уред" в контекста на неформално обучение по физика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 156-159

 33. Н. Димитрова, Възможност за овладяване на природонаучна компетентност чрез използване на интерактивни методи на обучение, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 160-163

 34. А. Стамболджиева, К. Витларов, Някои идеи и споделен опит при изучаване на физичния раздел от учебния предмет Човекът и природата 5-6 клас, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 164-168

 35. Г. Добрева, Мотивация и качества на учителя по физика да прилага интерактивно обучение, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 169-173

 36. Д. Илиева-Димова, Прилагане на стратегия за решаване на проблеми в извънкласна дейност по физика и астрономия в прогимназиалния етап, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 174-177

 37. Ж. Райкова, Н. Траянова, Д. Стоянова, Промяна на дидактическата структура на урока за нови знания по физика при използване на някои електронни форми на обучение, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 178-183

 38. Ж. Райкова, Д. Стоянова, Използване на технологията добавена реалност с мобилни устройства в обучението по учебния предмет човекът и природата в началното училище, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 184-189

 39. И. Попов, А. Тоскова, Кинематични характеристики на един спътник движещ се по елиптична орбита около земята, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 190-193

 40. И. Попов, А. Тоскова, Някои следствия произтичащи от движението на спътник по геостационарна орбита, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 194-197

 41. И. Гецова-Момчева, Е. Божурова, Астрономическите наблюдателни експедиции средство за мотивиране, обучение и възпитание на учениците, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 198-202

 42. Н. Кискинова, Изследователска работа на астрономи любители със SID монитор, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 203-206

 43. Н. Кискинова, Звездна работилница - астрономически атракцион за най-малките, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 207-210

 44. Г. Екснер,И. Влаева, Ю. Белчева, П. Божков, Н. Мерджанова, Р. Караиванова, Изследване на адхезионните качества на поличерни материали използвани в бита, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 211-214

 45. Т. Йовчева, А. Виранева, Г. Екснер, Ю. Белчева, З. Донев, В. Велчев, Визуализиране на процесите на модифициране и контрол на адхезионните свойства на полимерни повърхности, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 215-218

 46. В. Плачкова, И. Алексиев, А. Берберов, Ц. Казашка, Повишаване на интереса на учениците по физика чрез фронтални демонстрации в часовете по физика с помоща на бадов модел на магнитна дъскапо електричество, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 219-222

 47. К. Тютюлков, И. Иванов, Универсална поставка за подпомогнати с компютър опити по механика, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 223-228


ДЕКЕМВРИ 2013

    Главен асистент Радостина Камбурова, която отговаря за връзки с обществеността в Института по физика на твърдото тяло съобщава, че на 9 декември 2013 година Българската академия на науките е наградила за заслуги към БАН проф. дфн Кирил Благоев и проф. дфн Елена Атанасова с Почетния знак на БАН "Марин Дринов".


Начало      

Съюз на физиците в България       Софийски клон на СФБ             Европейско физическо дружество

Създаден: 25.02.2011 г.
Променен: 16.12.2013 г.