2014
   
   
Музей по история на физическите науки
ЯНУАРИ 2014

    Радиопредаване за д-р Димитър Мутев, излъчено на 14 януари 2014 година по програма "Нощен хоризонт" на Българското национално радио с участието на Марина Младенова и телефонно включване на гл. асистент Ганка Камишева.


Запис от предаването

КОЛЕДНА ЛЕКТОРИЯ “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 17-18 януари 2014
Лекциите се провеждат в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) – сграда № 7 в двора на Военномедицинска академия. Влиза се от входа за автомобили между Александровска болница и Факултета по дентална медицина. Залата за лекциите е на II етаж, края на дългия коридор, вляво.

ФЕВРУАРИ 2014

    Отчетно изборно събрание на Софийския клон на Съюза на физиците в България на 15 февруари 2014 година от 10:30 часа в аудитория А 301 на Физическия факултет при Софийски университет.

МАЙ 2014

ЮНИ 2014

УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА, ученически конкурс, Физически факултет на Софийски университет, 7 юни 2014, от 9 ч. Учредената нова награда "Проф. д-р Елисавета Карамихайлова" на стойност 700 лева се дава за изработка на уред, методика, опит или нагледно помагало без компютърни симулации.

БАЛ НА ФИЗИКА организира Софийския клон на Съюза на физиците на 21 юни 2014 година в НДК

ЮЛИ 2014

Юлска лектория от 1 - 3 юли 2014, от 9 - 13 ч. зала А315 на Физическия факултет при Софийски университет.

1 юли 2014 година, Програма

9:00 – 10:00 часа "Кабинетът на Георги Наджаков - исторически обект на Европейското физическо дружество"
Ганка Камишева, Институт по физика на твърдото тяло ИФТТ – БАН, gkamish@issp.bas.bg

10:00 – 11:00 часа "Магнетизмът в медицината (приложен магнетизъм)" доц. д-р Михаил Михов, Физически факултет СУ “Св. Климент Охридски”, mikhov@phys.uni-sofia.bg

11:00 – 12:00 часа "Дронове – история, приложения, аеродинамика и управление" д-р Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания и технология (ИКИТ) – БАН, pangelov@space.bas.bg

12:00 – 13:00 часа "Имат ли място в училище проблемът за много големите числа и хипотезата на Дирак" проф. дпн Христо Попов, Физически факултет

2 юли 2014 година, Програма

9:00 – 10:00 часа "Дистанционно изследване на атмосферата с ЛИДАРИ" доц. д-р Атанаска Делева, лаб. „Лазерна локация” при ИЕ – БАН, adeleva@ie.bas.bg

10:00 – 11:00 часа "Научно обяснение на атмосферния оптичен феномен наречен „Призрака на Брокен” (Solar glory) с уникалните кохерентни свойства на слънчевата светлина" гл. асистент д-р Стоян Пенчев, лаб. "Лазерна локация” при ИЕ – БАН, spenchev@ie.bas.bg

11:00 – 12:00 часа "Ориентация на мегалитни обекти по територията на България. Нов метод за датиране" доц. д-р Любомир Цонев, ИФТТ – БАН, ltsonev@abv.bg

12:00 – 13:00 часа "Физика и живопис" доц. д-р Мариана Кънева, ИФТТ – БАН, kuneva@issp.bas.bg

3 юли 2014 година, Програма "Ден на Метеорологията"

9:00 – 10:00 часа „Метеорологични и аерологични наблюдения в НИМХ – история и развитие, апаратура, защо са необходими тези измервания и за какво служат те" Лектори Орлин Георгиев, р-л ЦМО-София при НИМХ-БАН, orlin.gueorguiev@ meteo.bg

10:00 – 11:00 часа „За прогнозата на времето, методи за прогнозиране на времето, Използване на спътникови снимки за анализ на синоптичната обстановка” Лектор Красимир Стоев метеоролог в Департамент „Метеорологични прогнози” при НИМХ-БАН, Krasimir.Stoev@meteo.bg

11:00 – 12:00 часа „Понятие за пренос на атмосферни замърсители и чистотата на въздуха над България – резултати за 2010-2012 г” Лектор гл.ас. д-р Христо Червенков, департамент „Метеорология” НИМХ-БАН, Hristo.Tchervenkov@meteo.bg

12:00 – 13:00 часа „Замърсяване и микроклимат на град” Лектор Анна Ценкова – НИМХ-БАН, abratoeva@yahoo.com

СЕПТЕМВРИ 2014

Методическа конференция
СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ, СРАВНИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ
42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора

ОКТОМВРИ 2014

Гюлечица 2014
Образователни технологии и иновативни методи, използвани в обучението по физика и природни науки
Есенната среща на учителите по физика и природни науки, 3-5 октомври 2014 година

 1. д-р Васил Йорданов, “Възможности за компютъризиран експеримент в средното образование по физика и природни науки”

 2. Иваничка Петкова, ОУ В. Търново, проект "Photonics explorer" – Оптика 7 клас

 3. Борислав Марковски, ПМГ В. Търново, проект "Photonics explorer" – Оптика 10 клас

 4. Радка Костадинова, Вършец "Оборудване на кабинет по физика”

 5. Албена Йочкова, 31 СУЧЕМ, София "Създаване на познавателен интерес и повишаване на практическите умения в обучението по природни науки чрез проектна дейност“

 6. Лили Самуркова, 164 ГПИЕ, София "Работа в групи”

 7. Милена Гошева, ПГ "Джон Атанасов”, София "Нови подходи в обучението по физика”

 8. Радка Костадинова, СОУ, Вършец "Груповата работа в обучението по физика”

 9. Антоанета Димитрова, СОУ, Пирдоп "Посещение на учителите в ОИЯИ Дубна и ЦЕРН”

 10. Дискусия за олимпиадата по експериментална физика през ноември 2014 г.

 11. Георги Малчев, Гимназия "П. К. Яворов”, ул. "Яне Сандански” No. 31, 2850 Петрич, “Проектно-базираното обучение по физика и приложението му за създаване на интернет сайт”, e-mail: gmalchev@abv.bg

 12. Радост Василева, Природо-математически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски”, ул. "Иван Михайлов“ No. 66, 2700 Благоевград, “Технологични аспекти на усвояването на понятия в обучението по физика”, e-mail: radostiv@abv.bg

 13. Цеца Христова, ПГ по КТС, Технически Университет - София, ул. "Перуша” No. 4, 2161 Правец, "Иновативни практики и образователни технологии в проектите на Европейската училищна мрежа и проекта Scientix”, e-mail: tzetza@gmail.com>

 14. Желязка Райкова, Физически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски”, ул. "Цар Асен“ No. 24, 4000 Пловдив, “Възможностите на изследователския подход за изгражданена мотивация за учене по физика”, e-mail: janeraikova@abv.bg

 15. Христина Петрова, Физически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски”, ул. "Цар Асен“ No. 24, 4000 Пловдив, “Формиране на метапредметни знания и умения в процеса на обучение по физика в средното училище”, e-mail: hrpetrova@yahoo.com

 16. Костадина Кацарова и Русланда Калева-Леви, ЕГ "Пловдив” гр. Пловдив, бул. "България” No. 123, 4003 Пловдив, "Приложение на научно-изследователския подход в обучението по природни науки в Езикова гимназия Пловдив”, e-mails: sigen_consult@abv.bg, ruslanda@abv.bg

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА, Пловдивски университет, 10 - 12 октомври 2014 г.

Лекция
Свръхпроводимост: Век на Открития, Мечти и Заблуди
проф. Андрей Варламов от Института по свръхпроводимост и нови материали в Рим
Факултетен семинар на физически факултет, аудитория В 44, 15 октомври (сряда), от 13:00

Популярна лекция
Физиката в кухнята
проф. Андрей Варламов от Института по свръхпроводимост и нови материали в Рим
15 октомври (сряда), 19:00 в Ректората зала 224

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

    Софийски клон на СФБ          Европейско физическо дружество       

    Създаден: 25 февруари 2011 г.
Променен: 28 януари 2019 г.