2014
   
   
History of Physics Museum

JANUARY 2014

    Marina Mladenova and Ganka Kamisheva tell the story of Dr. Demetrius Mutieff in "Night Horizon" program of the Bulgarian National Radio broadcast on 14 January 2014.


Record of the Broadcast in Bulgarian language

CHRISTMAS Lectures "Physics in Medicine" 17-18 January 2014
Lectures are held at the National Centre of Radiobiology and Radiation Protection (NCRRP) - building № 7 in the yard of the Military Academy. Enter from the entrance for cars between Alexander's Hospital and the Faculty of Dentistry. Lecture hall is on the II floor at the end of the long corridor to the left.


FEBRUARY 2014

    Sofia Branch of the Union of Physicists in Bulgaria organised annual meeting on 15 February 2014 at 10:30 am in auditorium A 301 of the Physics Department at the Sofia University.


MAY 2014


JULY 2014

Юлска лектория от 1 - 3 юли 2014, от 9 - 13 ч. зала А315 на Физическия факултет при Софийски университет.

1 July 2014

9:00 – 10:00 "The Study of Georgi Nadjakov - A Historical Site of the European Physical Society"
Ganka Kamisheva, Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics ISSP – BAS, gkamish@issp.bas.bg

10:00 – 11:00 "Magnetism in Medicine (applied magnetism)", Associate Prof. Dr. Michail Michov, Faculty of Physics, “St. Kliment Ohrodski”, mikhov@phys.uni-sofia.bg

11:00 – 12:00 "Дронове – история, приложения, аеродинамика и управление" д-р Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания и технология (ИКИТ) – БАН, pangelov@space.bas.bg

12:00 – 13:00 "Имат ли място в училище проблемът за много големите числа и хипотезата на Дирак" Prof. дпн Christo Popov, Faculty of Physics, Sofia University

2 July 2014

9:00 – 10:00 "Дистанционно изследване на атмосферата с ЛИДАРИ", доц. д-р Атанаска Делева, лаб. „Лазерна локация” при ИЕ – БАН, adeleva@ie.bas.bg

10:00 – 11:00 "Научно обяснение на атмосферния оптичен феномен наречен „Призрака на Брокен” (Solar glory) с уникалните кохерентни свойства на слънчевата светлина", гл. асистент д-р Стоян Пенчев, лаб. "Лазерна локация” при ИЕ – БАН, spenchev@ie.bas.bg

11:00 – 12:00 "Ориентация на мегалитни обекти по територията на България. Нов метод за датиране" доц. д-р Любомир Цонев, ИФТТ – БАН, ltsonev@abv.bg

12:00 – 13:00 часа "Физика и живопис" доц. д-р Мариана Кънева, ИФТТ – БАН, kuneva@issp.bas.bg

3 July 2014 "The Day of Meteorology"

9:00 – 10:00 "Метеорологични и аерологични наблюдения в НИМХ – история и развитие, апаратура, защо са необходими тези измервания и за какво служат те" Лектори Орлин Георгиев, р-л ЦМО-София при НИМХ-БАН, orlin.gueorguiev@ meteo.bg

10:00 – 11:00 "За прогнозата на времето, методи за прогнозиране на времето, Използване на спътникови снимки за анализ на синоптичната обстановка” Лектор Красимир Стоев метеоролог в Департамент „Метеорологични прогнози” при НИМХ-БАН, Krasimir.Stoev@meteo.bg

11:00 – 12:00 часа "Понятие за пренос на атмосферни замърсители и чистотата на въздуха над България – резултати за 2010-2012 г” Лектор гл.ас. д-р Христо Червенков, департамент "Метеорология” НИМХ-БАН, Hristo.Tchervenkov@meteo.bg

12:00 – 13:00 "Замърсяване и микроклимат на град” Лектор Анна Ценкова – НИМХ-БАН, abratoeva@yahoo.com


OCTOBER 2014

Гюлечица 2014
Образователни технологии и иновативни методи, използвани в обучението по физика и природни науки
Есенната среща на учителите по физика и природни науки, 3-5 октомври 2014 година

 1. д-р Васил Йорданов, “Възможности за компютъризиран експеримент в средното образование по физика и природни науки”

 2. Иваничка Петкова, ОУ В. Търново, проект "Photonics explorer" – Оптика 7 клас

 3. Борислав Марковски, ПМГ В. Търново, проект "Photonics explorer" – Оптика 10 клас

 4. Радка Костадинова, Вършец "Оборудване на кабинет по физика”

 5. Албена Йочкова, 31 СУЧЕМ, София "Създаване на познавателен интерес и повишаване на практическите умения в обучението по природни науки чрез проектна дейност“

 6. Лили Самуркова, 164 ГПИЕ, София "Работа в групи”

 7. Милена Гошева, ПГ "Джон Атанасов”, София "Нови подходи в обучението по физика”

 8. Радка Костадинова, СОУ, Вършец "Груповата работа в обучението по физика”

 9. Антоанета Димитрова, СОУ, Пирдоп "Посещение на учителите в ОИЯИ Дубна и ЦЕРН”

 10. Дискусия за олимпиадата по експериментална физика през ноември 2014 г.

 11. Георги Малчев, Гимназия "П. К. Яворов”, ул. "Яне Сандански” No. 31, 2850 Петрич, “Проектно-базираното обучение по физика и приложението му за създаване на интернет сайт”, e-mail: gmalchev@abv.bg

 12. Радост Василева, Природо-математически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски”, ул. "Иван Михайлов“ No. 66, 2700 Благоевград, “Технологични аспекти на усвояването на понятия в обучението по физика”, e-mail: radostiv@abv.bg

 13. Цеца Христова, ПГ по КТС, Технически Университет - София, ул. "Перуша” No. 4, 2161 Правец, "Иновативни практики и образователни технологии в проектите на Европейската училищна мрежа и проекта Scientix”, e-mail: tzetza@gmail.com

 14. Желязка Райкова, Физически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски”, ул. "Цар Асен“ No. 24, 4000 Пловдив, “Възможностите на изследователския подход за изгражданена мотивация за учене по физика”, e-mail: janeraikova@abv.bg

 15. Христина Петрова, Физически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски”, ул. "Цар Асен“ No. 24, 4000 Пловдив, “Формиране на метапредметни знания и умения в процеса на обучение по физика в средното училище”, e-mail: hrpetrova@yahoo.com

 16. Костадина Кацарова и Русланда Калева-Леви, ЕГ "Пловдив” гр. Пловдив, бул. "България” No. 123, 4003 Пловдив, "Приложение на научно-изследователския подход в обучението по природни науки в Езикова гимназия Пловдив”, e-mails: sigen_consult@abv.bg, ruslanda@abv.bg

Lecture
Superconductivity: The Century of Discoveries, Dreams, and Delusions
Prof. Andrey Varlamov
Sofia, Faculty of Physics, В 44, 15 October 2014, 13:00 P.M.

Lecture
Physics in the kitchen
Prof. Andrey Varlamov
15 October 2014, 19:00 P.M. Rectorat Hall 224


Back

Union of the Physicists in Bulgaria

Created: 25 February 2010
Updated: 22 February 2015