2016
Музей по история на физическите науки
   
   

АПРИЛ 2016

44-та Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, гр. Ямбол, 7 – 10 април 2016 г.

ЮЛИ 2016

    Юлска лектория за учители се организира от Софийския клон на Съюза на физиците в България за 21 поредна година на 1, 4, 5, 6 и 7 юли 2016 година

1 юли 2016 година
ДЕН НА БИОЛОГИЯТА
163 аудитория (I-ви етаж) на Биологическия факултет, бул. Драган Цанков 8
Kоординатор проф. д-р Христо Гагов, hgagov@abv.bg

09:15 Приветствие от Декана доц. д-р Стоян Шишков, sshishkov@biofac.uni-sofia.bg
09:30 Екологичната биотехнология като пресечна точка между екология, биотехнология и образование – доц. д-р Ирина Шнайдер, i.schneider@abv.bg
09:50 Опасни ли са водораслите? – проф дбн Майя Стойнева, mstoyneva@abv.bg
10:10 Агробиотехнологиите – новото предизвикателство. - доц. д-р Петя Христова
10:30 Почивка
11:00 Държавните образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищно образование проф. д-р Наташа Цанова
11:20 Европейската олимпиада по природни науки 2016 г. – лектор доц. д-р Снежана Томова
11:40 Невромедиатори, стимуланти и психотропни средства – механизми на тяхното действие. – проф. д-р Христо Гагов, hgagov@abv.bg

4 юли 2016 година (понеделник)
ДЕН НА ХИМИЯТА
445 аудитория, 4-ти етаж западно крило на Факултета по химия и фармация СУ, бул. Дж. Баучър 1
Kоординатор акад. проф. дфн Петър Кралчевски, декан, pk@lcpe.uni-sofia.bg

09:15 Приветствие от Декана акад. Петър Кралчевски, pk@lcpe.uni-sofia.bg
09:30 Влияние на биоактивни вещества върху усвояването на холестерола, гл.ас. д-р Захари Винаров, zv@lcpe.uni-sofia.bg
10:10 Селективна поляризация на белтъци: Как виждаме само това, което искаме да видим, доц. д-р Владимир Гелев doktor.gelev@gmail.com
10:50 Почивка
11:15 Какво формира формиращото оценяване? доц. д-р Елена Бояджиева, доц. д-р Милена Кирова leni_b@abv.bg, kirova_m@abv.bg

5 юли 2016 година (вторник)
ДЕН НА ФИЗИКАТА
Аудитория Проф. Карамихайлова А-315, Физически факултет, СУ, бул. Дж. Баучър 5
Kоординатор: декана на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg

09:00 Приветствие от Декана, проф. дфн Александър Драйшу, ald@phys.uni-sofia.bg

6 юли 2016 година (сряда)
ДЕН НА ФИЗИКАТА
Аудитория Проф. Карамихайлова А-315, Физически факултет, СУ, бул. Дж. Баучър 5
Kоординатор: декана на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg

09:00 Проф. дфн Кирил Крежов, kiril.krezhov@gmail.com
10:00 Въведение в принципите на съвременната наноелектроника – поведение на електрони в подредени кондензирани тела, проф. дфн Борис Арнаудов, arnaudov@phys.uni-sofia.bg
11:00 Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия - предизвикателство на 21 век, проф. дфн Дориана Малиновска, doriana@phys.bas.bg, dmalinovska@yahoo.co.uk
12:00 Профила на вятъра създаващ океанските вълни и околосветските пътешествия на албатросите, д-р Тихомир Христов, Tihomir.Hristov@jhu.edu
13:00 Българската сеизмологична мрежа днес, доц. д-р инж. Лилия Димитрова, lidim@geophys.bas.bg

7 юли 2016 година (четвъртък)
ДЕН НА АСТРОНОМИЯТА
Аудитория проф. Е. Карамихайлова А-315, Физически факултет, СУ, бул. Дж. Баучър 5

09:00 Доц. д-р Димитър Колев, dzkolev@abv.bg, http://www.astro.bas.bg - 1 Астероидната опасност
10:00 2 Археоастрономия (нещо по-скоро културологично, но засягащо астрономическите практики, дори и неосъзнати, в изучаването на което се използва днешното астрономично знание)
13:00 Интерферометъра на Фабри-Перо, радиационното триене и сливането на черни дупки, Алберт Варонов, avaronov@phys.uni-sofia.bg

СЕПТЕМВРИ 2016

    История на физиката – изобретения, приложения и внедрявания, 2 Международна конференция по история на физиката, Замъкът Пьолау, Пьолау, Австрия, 5–7 септември 2016

    Наука и литература, 2 Международна конференция по история на науката, Пьолау, Австрия, 7 – 9 септември 2016. Резюмета се приемат до 15 май 2016

    ISROSES-III Последните наблюдения и симулации върху Слънчево - Земната система
Международен симпозиум, 11–16 септември 2016 година, Златни пясъци, Варна

3 Национален Конгрес по физически науки
29 септември 2016 – 2 октомври 2016 г.

Съюз на физиците в България

Срокът за подаване на заявка за участие и представяне резюмета на докладите в секцията по история на физиката е 31 юли 2016 г.

Литература

A. G. Petrov, A. Georgieva, P. Lazarova, Jaloni na bulgarskata fizika sled 2 kongres po fizicheski nauki, 3rd National Congress on Physical Sciences, 29 Sep.–2 Oct. 2016, Sofia

IN MEMORIAM

07.11.2016 died Robert Popits
07.12.2016 died Prof. Antonia Shivarova

Начало

Съюз на физиците в България    СФБ

    Софийски клон на СФБ          Европейско физическо дружество

Създаден 29 януари 2016 г.
Променен 11.11.2022 г.